Acord prelucrare date cu caracter personal

Stimate candidat,

Ca parte a oric?rui proces de recrutare, Visio Construction Works SRL (denumit?, în continuare „Organiza?ia” sau “Noi”) colecteaz? ?i proceseaz? date cu caracter personal.

Ce informa?ii colect?m?

Visio Construction Works SRL colecteaz? o serie de informa?ii despre dvs. Aceastea pot include:

  • numele, adresa ?i datele de contact, inclusiv adresa de e-mail ?i num?rul de telefon;
  • detalii privind calific?rile, aptitudinile, experien?a ?i istoricul locurilor de munc?;
  • informa?ii despre nivelul dvs. actual de remunera?ie, inclusiv drepturile la beneficii;
  • dac? ave?i sau nu un handicap pentru care Organiza?ia trebuie s? fac? ajust?ri rezonabile în timpul procesului de recrutare;
  • informa?ii despre dreptul dvs. la munc? în U.E;
  • orice alte informa?iile men?ionate în cuprinsul CV-ul.

Organiza?ia poate colecta aceste informa?ii într-o varietate de moduri. De exemplu, datele ar putea fi con?inute în CV-urile sau alte documente de identitate sau colectate prin interviuri sau alte forme de evaluare. De asemenea, putem s? colect?m date personale despre dvs., cu acordul dvs., de la ter?e p?r?i, cum ar fi referin?ele furnizate de c?tre ter?e p?r?i angajatori.

Datele vor fi stocate într-o serie de locuri diferite, respectiv în managementul resurselor umane ?i alte sisteme IT (inclusiv e-mail).

De ce Visio Construction Works SRL proceseaz? date cu caracter personal?

În unele cazuri, trebuie s? proces?m datele pentru a ne asigura c? respect?m obliga?iile legale. Spre exemplu, este obligatoriu s? verificam eligibilitatea solicitantului de a lucra în U.E înainte de angajare.

Visio Construction Works SRL are un interes legitim în prelucrarea datelor personale în timpul procesului de recrutare. Prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite s? gestion?m recrutarea ?i s? confirm?m oportunitatea candidatului pentru angajare. Noi, de asemenea, putem s? proces?m date de la solicitan?ii de locuri de munc? pentru a r?spunde ?i a ap?ra împotriva revendic?rilor legale. Prelucr?m astfel de informa?ii pentru a ne îndeplini obliga?iile ?i a exercita drepturi specifice în ceea ce prive?te încadrarea în munc?.

Cine are acces la date dvs.?

Informa?iile dvs. pot fi partajate intern în scopul exerci?iului de recrutare. Aceasta include membri ai echipei de resurse umane ?i de recrutare, intervievatori implica?i în procesul de recrutare, manageri în cadrul zona de afaceri ?i personalul IT, dac? accesul la date este necesar pentru îndeplinirea rolurilor lor. Nu vom împ?rt??i datele dvs. unor ter?e p?r?i, cu excep?ia cazului în care cererea dumneavoastr? de angajare este de succes ?i noi vom face o oferta de angajare.

Cum protejeaz? Visio Construction Works SRL datele dvs.?

Lu?m în serios securitatea si protectia datelor. Avem politici interne ?i controale în vigoare pentru a ne asigura c? datele dvs. cu caracter personal nu sunt pierdute, distruse accidental, utilizate necorespunz?tor sau dezv?luite ?i sunt accesate doar de c?tre angaja?ii no?tri pentru îndeplinirea corespunz?toare a îndatoririlor lor.

Pentru cât timp stocheaz? Visio Construction Works SRL datele dvs?

Dac? cererea/aplica?ia dvs. de angajare este nereu?it?, Organiza?ia va ?ine datele dvs. în dosar timp de 2 (doi) ani dup? încheierea procesului de recrutare relevant.

Dac? cererea dumneavoastr? de angajare este de succes, datele personale adunate în timpul procesului de recrutare vor fi transferate în dosarul dvs. de resurse umane (pe suport electronic ?i pe suport de hârtie) ?i p?strate în timpul angaj?rii.

Perioadele pentru care vor fi p?strate datele vor fi furnizate într-un nou anun? de confiden?ialitate.

Drepturile tale:

În calitate de persoan? vizat?, ave?i mai multe drepturi:

  • dreptul de informare ?i acces, la solicitarea dumneavoastr? va comunic?m toate ?i fiecare dintre informatiile pe care le detinem despre dvs.;
  • dreptul de rectificare, ne pute?i solicita s? modific?m sau s? actualiz?m datele dvs., dac? sunt inexacte;
  • drepturi de control pentru datele dvs. (restrec?ionarea prelucr?rii, stergerea datelor, portabilitate, opozi?ie, precum ?i dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate – profilare)

Dac? dori?i s? exercita?i oricare dintre aceste drepturi, v? rug?m s? ne contacta?i la adresa din Bucure?ti, Str. Pechea nr. 32 – 36, biroul nr. 9, etaj 5, sau prin transmiterea unui e-mail: office@visioconstruction.com.

Vom lua în considerare orice solicit?ri sau plângeri pe care le primim ?i v? vom transmite un r?spuns cu respectarea termenelor prev?zute de lege. În cazul în care nu sunte?i mul?umit de r?spunsul nostru sau considera?i c? prelucrarea este efectuat? cu înc?lcarea legisla?iei aplicabile, pute?i formula o plângere la autoritatea de supravehere a datelor din România, respectiv Autoritatea Na?ional? de Supravegehere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucure?ti, România.

Ce se întâmpl? dac? nu furniza?i date personale?

Nu ave?i obliga?ii legale sau contractuale de a furniza date c?tre Visio Construction Works SRL în timpul procesului de recrutare. Cu toate acestea, dac? nu furniza?i informa?iile, este posibil s? nu putem procesa aplica?ia/candidatura dvs. corect sau deloc.